Privacy

Praktijk Mens in Bloei hecht veel waarde aan jouw privacy en neemt daarom de nodige maatregelen om deze zo goed mogelijk te beschermen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing binnen de hele Europese Unie. Daarnaast worden er specifieke richtlijnen en wetten voor onze beroepsgroep en branche in acht genomen (WGBO, Wkkgz, Wet BIG, beroepscode NVGzP).

Klik hier voor de privacyverklaring van Praktijk Mens in Bloei.

De website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor de cookieverklaring van Praktijk Mens in Bloei.

Opt-out regeling
Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ psychologen om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling (zoals oa diagnose, behandeltraject en ROM-vragenlijstgegeven) periodiek aan te leveren aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS). Het DIS bevat o.a. informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekeringswet.

Het DIS verstrekt de gegevens aan een vijftal publieke organisaties: het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud (Diagnose Behandeling Combinatie). Tevens kunnen de gegevens ook op aanvraag aan derden worden verstrekt.

Cliënten kunnen bezwaar maken tegen de aanlevering van behandelinformatie aan DIS; de zogenaamde opt-outregeling. De cliënt moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen. Dit betekent dat van cliënten die een privacyverklaring hebben getekend (voorafgaand aan aanlevering) helemaal geen gegevens aan DIS meer mogen worden aangeleverd. Klik hier om de NZa privacyverklaring te bekijken en te downloaden.